1. Wstęp

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Sienną App:

a) usługi rezerwacji online oraz

b) usługi przymiarki realizowanej w następstwie jej rezerwacji online,

a także prawa i obowiązki Siennej App i zamawiającego związane ze świadczeniem ww. usług.

1.2 Regulamin został umieszczony na stronach www usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się zamawiający.

1.3 Zamawiający przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Sienną App zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i potwierdzić podczas dokonywanej rezerwacji online, że akceptuje jego warunki.

1.4. Sienna App świadczy usługę rezerwacji online w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Jeżeli usługa przymiarki będzie świadczona w następstwie dokonania jej rezerwacji online, będą miały do niej zastosowanie warunki wskazane w pkt 7 regulaminu.

1.5. W razie zawarcia umowy zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz jest zobowiązany zapewnić, aby postanowienia regulaminu były przestrzegane przez klienta.

2. Definicje

2.1. Regulamin – niniejsze warunki i zasady świadczenia usług.

2.2. Sienna App – Sienna App Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sienna 14, 31-041 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533479, numer NIP: 6762483632, numer REGON: 360226478, zwana także usługodawcą.

2.3. Zamawiający – podmiot zlecający Sienna App wykonanie usługi rezerwacji on-line; zamawiający, jeżeli jest osobą fizyczną, może być jednocześnie klientem.

2.4. Klient – osoba fizyczna, na którą rzecz ma zostać wykonana usługa przymiarki.

2.5. Strony – Sienna App i zamawiający.

2.6. Strona – odpowiednio Sienna App lub zamawiający.

2.7. Umowa – umowa w przedmiocie świadczenia usługi rezerwacji online zawarta przez strony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sienna App.

2.5. Usługa – usługa rezerwacji on-line lub usługa przymiarki.

2.9. Rezerwacja online – odpłatna usługa, polegająca na:

• zapewnieniu przez Sienna App gotowości wykonania na rzecz klienta usługi przymiarki za zapłatą wynagrodzenia przewidzianego w dokumencie autoryzacyjnym oraz w terminie wskazanym w tym dokumencie;

• zaniechaniu przyjmowania przez Sienna App zleceń innych osób na wykonanie usługi przymiarki w terminie wskazanym w dokumencie autoryzacyjnym.

2.10. Przymiarka – odpłatna usługa, polegająca na umożliwieniu klientowi zmierzenia w siedzibie usługodawcy sukien ślubnych w ciągu dwóch godzin; w czasie przymiarki usługodawca zapewnia klientowi prywatny apartament przymiarek, a także asystę i pomoc stylistki, która dodatkowo dokona analizy ślubnego wizerunku na podstawie autorskiego kwestionariusza. Przedmiotem przymiarki mogą być suknie ślubne albo suknie wieczorowe.

2.11. Przymiarka sukien ślubnych delux – usługa przymiarki, o której mowa w pkt. 2.10., w ramach której klient ma możliwość zmierzenia co najmniej jednej sukni ślubnej delux, tj. sukni ślubnej oznaczonej jako Delux w katalogu Kolekcja Ślubna na stronie usługodawcy tj. https://sienna14.pl.

2.12. System rezerwacji – system rezerwacji terminu usługi przymiarki za pośrednictwem https://sienna14.pl.

2.11. Formularz rezerwacji – interaktywny formularz dostępny w systemie rezerwacji umożliwiający zamawiającemu dokonanie rezerwacji online.

2.12. Dokument autoryzacyjny – dokument w postaci elektronicznej przesyłany zamawiającemu przez system rezerwacji, określający szczegółowe warunki rezerwacji terminu wykonania przymiarki, w tym: dane o miejscu przymiarki, terminie przymiarki (data i godzina wykonania usługi przymiarki), dane klienta (jeżeli jest nim inna osoba niż zamawiający), wysokość wynagrodzenia za wykonanie przymiarki oraz wysokość opłaty za rezerwację online.

2.13. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

2.14. Dzień roboczy – dni tygodnia od poniedziałku do soboty poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zawarcie umowy w przedmiocie świadczenia usługi rezerwacji online (zwana dalej umową)

3.1 Zawarcie umowy następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sienna App. W celu zawarcia umowy niezbędne jest skorzystanie przez zamawiającego z powszechnie używanych przeglądarek internetowych oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.2. Zawarcie umowy następuje przez stronę internetową Sienna App i formularz rezerwacyjny, znajdujący się na stronie internetowej https://sienna14.pl, zakładka „Umów spotkanie”.

3.3. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wykonanie czynności zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny, w tym wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz uiszczenie opłaty za rezerwację online.

3.4. Wypełniając formularz rezerwacyjny, zamawiający jest obowiązany podać swoje dane, a to: imię i nazwisko albo nazwę, adres e-mail oraz numer telefonu, a także imię i nazwisko klienta, jeżeli usługa przymiarki ma być dokonana na rzecz innej osoby niż zamawiający. Wypełniając formularz rezerwacyjny zamawiający oświadcza, że

a) posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnej w zakresie niezbędnym do ważnego zawarcia umowy,

b) jest upoważniony do podania danych osobowych klienta i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, znajdującej się na stronie usługodawcy tj. https://sienna14.pl w zakładce Kontakt – dotyczy przypadku, gdy zamawiający nie jest klientem,

c) jest świadomy, że usługa rezerwacji online oraz usługa przymiarki mają odpłatny charakter.

Usługa przymiarki może zostać wykonana przed upływem terminu na skorzystanie przez zamawiającego z uprawnienia do odstąpienie od umowy, o którym mowa w pkt 6.1., pod warunkiem zgłoszenia przez zamawiającego w formularzu rezerwacyjnym wyraźnego żądania w tym zakresie.

3.5. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych w formularzach przez zamawiającego lub osobę działającą w jego imieniu całkowitą odpowiedzialność ponosi osoba, które je podała.

3.6. W systemie rezerwacyjnym na jeden wolny termin przymiarki może zostać zapisany tylko i wyłącznie jeden klient.

3.7. Zamawiający w trakcie zawierania umowy jest informowany na stronie sytemu rezerwacji o wysokości wynagrodzenia za wykonanie usługi przymiarki, przewidywanym czasie wykonywania usługi przymiarki, wysokości opłaty za rezerwację online.

3.8. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rezerwacji zamawiający na adres swojej poczty elektronicznej otrzymuje dokument autoryzacyjny. Dokument zostanie udostępniony zamawiającemu w terminie do 2 godzin po przesłaniu formularza rezerwacji.

3.9. Akceptacja dokumentu autoryzacyjnego przez zamawiającego następuje poprzez uiszczenie opłaty za rezerwację online określonej w dokumencie autoryzacyjnym. W razie przekroczenie terminu na uiszczenie opłaty umowa dochodzi do skutku tylko w razie jej potwierdzenia przez Sienną App.

3.10. Wskutek uiszczenia przez zamawiającego opłaty za rezerwację online strony łączy umowa, na mocy której Sienna App jest zobowiązana umożliwić klientowi, który stawił się w jej siedzibie w terminie wskazanym w dokumencie autoryzacyjnym, skorzystanie z usługi przymiarki na warunkach określonych w dokumencie autoryzacyjnym oraz w pkt 7 niniejszego regulaminu.

3.11. Zmiana umowy, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a także odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie przez jedną ze stron wymaga zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.

4. Dokonywanie płatności

4.1 Wszelkie kwoty uwidocznione w systemie rezerwacji są podane w złotych polskich i zawierają podatki.

4.2. Uiszczenie opłaty za rezerwację online jest warunkiem zawarcia umowy.

4.3. Opłata za rezerwację online powinna być wpłacona rachunek bankowy Sienna App określony w formularzu rezerwacji w momencie dokonywania płatności  w terminie 1 dnia od wypełnienia i przesłania formularza. W razie przekroczenie ww. terminu umowa dochodzi do skutku po jej potwierdzeniu przez Sienną App.

4.4 Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sienna App.

4.5. Zamawiający może uiścić opłatę za rezerwację w formie przelewu bankowego, e-przelewu lub za pomocą karty kredytowej.

4.6. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.

4.7. Koszty związane z uiszczeniem opłaty za rezerwację online ponosi zamawiający.

4.8. Jeżeli klient nie skorzystał z usługi przymiarki w zarezerwowanym terminie, opłata za rezerwację online nie podlega zwrotowi, chyba że zamawiający odstąpił od umowy lub ją wypowiedział w przypadkach wskazanych w regulaminie lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

4.9. W razie wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron opłata podlega zwrotowi w przypadkach i w wysokości określonej w regulaminie. Sienna App dokona zwrotu opłaty (w całości albo w części) w sposób uzgodniony z zamawiającym.

5. Potwierdzenie rezerwacji

5.1 Po uiszczeniu przez zamawiającego opłaty za rezerwację online Sienna App prześle na adres poczty elektronicznej zamawiającego potwierdzenie rezerwacji online terminu przymiarki.

5.2. Brak terminowej zapłaty opłaty za rezerwację online uznaje się za rezygnację zamawiającego z rezerwacji terminu przymiarki oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy. Jednakże w przypadku dokonania zapłaty z opóźnieniem Sienna App może potwierdzić rezerwację online. W takim wypadku do zawarcia umowy dochodzi w chwili przesłania potwierdzenia rezerwacji przez Sienną App.

5.3. W razie braku potwierdzenia rezerwacji on-line opłata zapłacona z opóźnieniem jest zwraca zamawiającemu.

6. Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy (anulowanie rezerwacji)

6.1. Zamawiający, który:

a) jest konsumentem, tj. jest osobą fizyczną, a umowa nie jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub

b) jest osobą fizyczną, a umowa jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz ze względu na treść umowy oraz przedmiot działalności zamawiającego nie ma dla niego charakteru zawodowego

może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy.

Za dzień zawarcia umowy uważa się dzień uiszczenia opłaty za rezerwację online, chyba że jej zapłata nastąpiła z opóźnieniem. W przypadku zaistnienia opóźnienia w uiszczeniu opłaty dniem zawarcia umowy jej dzień przesłania potwierdzenia rezerwacji online przez Sienną App.

6.2. Sienna App w dokumencie autoryzacyjnym informuje zamawiającego o uprawnieniu wskazanym w pkt 6.1. poprzez przekazanie mu pouczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta, a także udostępnia mu wzorzec formularza odstąpienia od umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ww. ustawy. Jeżeli oświadczenie od odstąpieniu od umowy zostało złożone drogą elektroniczną, Sienna App niezwłocznie prześle zamawiającemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zamawiającemu w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta. Do uprawnienia zamawiającego do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 6.1., oraz do określenia konsekwencji skorzystania z tego uprawnienia znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Żadne postanowienie regulaminu nie może być interpretowane jako poszerzające uprawnienie zamawiającego w stosunku do regulacji ustawowej.

6.4. Jeżeli zamawiający zażądał w formularzu rezerwacyjnym ustalenia daty przymiarki przypadającej przed upływem terminu na skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 6.1., Sienna App nie jest zobowiązana do zwrotu opłaty za rezerwację online:

a) prawo do odstąpieniu od umowy nie przysługuje po upływie terminu wykonania usługi przymiarki wskazanego w dokumencie autoryzacyjnym.

6.5. W przypadku skorzystania uprawnienia do odstąpienia, o którym mowa w pkt 6.1., Sienna App niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem pkt 6.4.

6.6. Zamawiający może wypowiedzieć umowę (anulować rezerwację) wyłącznie do dnia nadejścia terminu przymiarki. W takim wypadku Sienna App:

a) zwraca całą opłatę za rezerwację online, jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpiło nie później niż 30 dni przed terminem przymiarki wskazanym w dokumencie autoryzacyjnym;

b) zwraca 50% opłaty za rezerwację online, jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpiło później niż w terminie określonym w lit a) oraz wcześniej niż 7 dni przed terminem przymiarki wskazanym w dokumencie autoryzacyjnym;

c) zwraca 25 % opłaty za rezerwację online, jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpiło później niż w terminie określony w lit. b) oraz wcześniej niż 1 dzień roboczy przed terminem przymiarki wskazanym w dokumencie autoryzacyjnym.

Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli wypowiedzenie umowy nastąpiło później niż 1 dzień roboczy przed terminem przymiarki wskazanym w dokumencie autoryzacyjnym.

6.7. Sienna App może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów. W takim wypadku zwraca zamawiającemu całą opłatę za rezerwację online.

7. Postanowienia dotyczące usługi przymiarki

Do usługi przymiarki świadczonej przez Sienną App w następstwie dokonania jej rezerwacji online będą miały zastosowanie następujące postanowienia.

7.1. Usługa przymiarki zostanie wykonana w SIENNA Dom Mody Ślubnej znajdującym się pod adresem Sienna 14, 31-041 Kraków.

7.2. Usługa przymiarki będzie świadczona wyłącznie na rzecz klienta, którego imię i nazwisko zostało wymienione w formularzu rezerwacji. Jeżeli formularz rezerwacji nie określa odrębnie danych klienta, przyjmuje się, że klientem jest zamawiający.

7.3. Usługa przymiarki będzie świadczona pod warunkiem, że klient stawi się w zarezerwowanym terminie w Domu Mody Ślubnej, przy czym dopuszcza się 15 min opóźnienie.

7.4. Usługa przymiarki ma charakter odpłatny. Za jej wykonanie Sienna App należy się wynagrodzenie wskazane w dokumencie autoryzacyjnym. Pracownicy Sienna App mogą uzależnić przystąpienie do świadczenia usługi przymiarki od uprzedniej zapłaty przez zamawiającego lub klienta wynagrodzenia przewidzianego za jej wykonanie w dokumencie autoryzacyjnym.

7.5. Jeżeli klient lub zamawiający w terminie dwóch tygodni od wykonania usługi przymiarki złoży Sienna App zamówienie na suknię ślubną (za wyjątkiem sukni ślubnej delux) lub suknię wieczorową, cena netto sukni zostanie obniżona o wartość wynagrodzenia netto uiszczonego za wykonanie usługi przymiarki. 

7.6. Koszt przymiarki sukien ślubnych delux ze stylistką nie jest odejmowany od ceny zamawianej sukni ślubnej.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1 Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a) niedotrzymania z winy Sienna App terminu wykonania usługi przymiarki;

b) wadliwego działania systemu rezerwacji, w szczególności w razie nieotrzymania przez zamawiającego dokumentu autoryzacyjnego lub potwierdzenia rezerwacji;

c) wykonania przez Sienną App usługi przymiarki niezgodnie z postanowieniami regulaminu, o ile była ona świadczona w następstwie dokonania jej rezerwacji online.

8.2. Reklamacja powinna:

a. zostać złożona na adres siedziby Siennej App lub mailowo na adres biuro@sienna14.pl ,

b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania,

c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane zamawiającego.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sienna App następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

9.2. Sienna App zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawierania umowy.

9.3. Data opublikowania regulaminu rezerwacji 1 marca 2022 r.